คุณ สิรโสมย์ บริสุทธิ์สุวรรณ์

คุณ สิรโสมย์ บริสุทธิ์สุวรรณ์

คุณ สิรโสมย์ บริสุทธิ์สุวรรณ์

CEO และ Co-Founder ธุรกิจ U Drink I Drive |